top of page
Anchor 1

מספר מונחים שבאמת חשוב לדעת בסבב השקעה

גייסתם כסף מאנג'ל? קיבלתם השקעה מקרן הון סיכון? להלן המונחים שאתם חייבים להכיר

 • אקזיט (Exit)- ה"אירוע" בו מממשים בעלי מניות את הנכסים (מניות) שברשותם תמורת מזומנים - או נכסים שווי ערך אחרים. מובהר כי "אקזיט" יכול להתבצע גם כהנפקת מניות לציבור (כאשר ניתן למכור מניות בשוק החופשי) או במסגרת מכירת החברה כולה (או רוב נכסיה).
   

 • הגנת אנטי דילול - מנגנון הגנה למשקיע השומר לו זכות לפיצוי רטרואקטיבי במקרה שהחברה תיאלץ בעתיד להקצות מניות נוספות או מניות במחיר נמוך ממחיר ההשקעה המקורי. לרוב, הפיצוי מבוסס על ממוצע משוקלל של המחיר הגבוה ששולם בעד המניה הקיימת והמחיר הנמוך ששולם עבור המניה החדשה.
   

 • הבשלת אופציות (Vesting) - תקופת הבשלת הזכות למימוש אופציה למניה. תקופה זו מותנית בזמן או בקרות אירוע מסוים (מוגדר מראש). כלי מסוים להטבת הזכויות המוקנות בעת מתן האופציה לעובדים או למשקיעים, הוא קיצור תקופת ההבשלה של האופציה והפיכתה למניה שוות זכויות.
   

 • זכויות וטו - זכות וטו מעניקה לאוחז בה שליטה על החלטות שלא תתקבלנה מבלי שיאשר אותם מראש או הכפפת החלטות לאישור רוב מיוחד כלשהו של בעלי המניות בחברה.
   

 • זכות לבכורה בחלוקה (Liquidation Preference) - במקרה בו מממשים בעלי המניות את המניות שברשותם, כי אז המשקיע זכאי לקבל את השקעתו בחזרה (או לעתים סכום גבוה יותר שסוכם מראש), וזאת לפני החלוקה למחזיקי המניות הרגילות.
   

 • זכויות מצרנות או קדימה (Preemptive Rights) - החברה מתחייבת להציע לבעלי המניות הקיימים את הזכות להשתתף בסבבי גיוס הון בתמורה להשקעה נוספת (וכך לשמר את כוחם בחברה).
   

 • זכות סירוב ראשון (Right to first refusal) - זכות המוענקת ליתר בעלי המניות לשמר את כוחם בחברה באמצעות דרישה מכל בעל מניות המעוניין למכור את מניותיו, כי יציע אותן תחילה לשאר בעלי המניות בחברה וכי ימסור להם פרטים בדבר זהותו של הקונה הפוטנציאלי.
   

 • זכות הצטרפות (Co-Sale/Tag Along) - זכות המוענקת לבעלי מניות בחברה לפיה, כל בעל מניות המעוניין למכור את מניותיו בחברה, יאפשר לבעלי המניות האחרים להצטרף אליו למכירה באותם התנאים (ובהתאם לחלקם היחסי בחברה).
   

 • רכישה ממונפת (LBO - Leveraged Buyout) - טכניקה מימונית לרכישת שליטה בחברה באמצעות שילוב של הון עצמי של הרוכש בתוספת "מינוף" של הון זר. הרעיון בטכניקה זו מבוסס על כך שתזרים המזומנים שעתידה לייצר החברה, הודות להחלפת השליטה בה, ישמש לפירעון ההלוואות שנטל בעל השליטה לצורך הרכישה.

משרד אביב לזר ושות' מתמחה בייצוג וליווי של חברות היי-טק פרטיות וציבוריות מכל תחומי הטכנולוגיה, לרבות, אינטרנט, תוכנה, חומרה, סייבר, תקשורת, פיננסים, IoT, בלוקצ'יין, ביג דאטה, בינה מלאכותית, רכבים אוטומטים ועוד. לייעוץ עם עורך דין הייטק מכל תחומי הטכנולוגיה השאירו פרטים.

bottom of page