top of page
Anchor 1

מהו דילול הון מניות
ומהן השלכותיו על המשקיעים

דילול הון מניות היא סיטואציה בה הנפקת מניות חדשות בחברה מפחיתה את חלקם היחסי של בעלי המניות הקיימים. הדילול יכול להתרחש כתוצאה מהנפקת מניות, מימוש אופציות ע"י עובדים או המרת אג"ח למניות.

דילול הוא הגדלת מספר מניותיה של החברה בלי הגדלה מקבילה של נכסיה. דילול יכול ללבוש צורות שונות. לדוגמא, שלושה שותפים במיזם מחליטים לחלק ביניהם את האחזקות באופן שווה כך שכל שותף יחזיק 33% מהון המניות של החברה. לאחר זמן מסוים, מחליטים השותפים להכניס שותף רביעי לחברה אשר לו קשרים עסקיים וידע טכני היכולים לסייע לצמיחתה של החברה.

מבחינה מתמטית, המשמעות של צירוף השותף הרביעי, היא שאחוז האחזקות של שלושת בעלי המניות הקיימים יצטמצם מ- 33% ל- 25% (בהנחה שעקרון החלוקה השווה נשמר). מובן, כי ירידה זו בשיעור האחזקות פוגעת בבעלי המניות הקיימים מאחר וכוח ההשפעה שלהם בחברה קטן (לצד חלקם ברווחים שגם קטן).

קיים סוג נוסף של דילול מניות אשר מתרחש כאשר חברה מגדילה את הון המניות השלה מבלי להגדיל את כמות הנכסים המוחזקים בידה. כך למשל, במידה ומצטרף לחברה שותף ובמסגרת הצטרפותו מונפקות לו מניות בפחות משוויין בשוק, עשויה להיווצר סיטואציה של דילול בערך המניות המוחזקות על ידי בעלי המניות הקיימים. מובהר, כי ישנם מצבים בהם בתי המשפט בישראל רואים בהקצאה מהסוג הנ"ל כקיפוח המיעוט ומסרבים להקצאה שכזו.


לאור ההשפעה הרבה של דילול על בעלי המניות הקיימים, לרוב דואגים בעלי מניות ומשקיעים לנסח סעיפי דילול (לרבות סעיפי הגנה מפני דילול), השומרים על אחוז אחזקותיהם בחברה וכוללים זכויות סירוב, מנגנון פיצוי ועוד.

מתי דילול יכול להוות דווקא דבר טוב?
 

באופן אינטואיטיבי אנחנו נוטים לחשוב שכאשר אחוז האחזקות שיש לבעל מניות בחברה קטן, אז אותו בעל מניות "מפסיד" חלק בחברה. האומנם?

נעזר בדוגמא הקודמת בה שלושת השותפים שלנו החזיקו כל אחד 33% במניות החברה.
ניח שכאשר מצטרף השותף הרביעי הוא לא משקיע רק קשרים וידע אלא כסף של ממש. כך, כתוצאה מההשקעה וכניסתו לחברה, שווי החברה גדל!

במילים אחרות, האם מישהו היה בוחר להחזיק 80% בחברה השווה 1,000$ על פני אחזקה של 1% במניות גוגל? ברור שלא. כלומר, מה שבאמת קובע הוא הערך של המניות בחברה (וכמה הן יהיו שוות בעתיד) ולאו דווקא החלק היחסי אותו מחזיק כל שותף.

משרדנו מלווה יזמים וחברות ההייטק בפעילותם השוטפת החל משלב הרעיון דרך הקמת החברה, הסכמי מייסדים, הלוואות, הסכמי השקעות, קבלת תמריצים ממקורות ממשלתיים, קניין רוחני, הסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, עסקאות אסטרטגיות ובינלאומיות ועוד.

bottom of page