top of page
Anchor 1

הסכמי הפצה בלעדיים – כללי אצבע שימושיים

בין אם אתם מעוניינים לייבא ולהפיץ בארץ מותג חדש מחו"ל, ובין אם אתם מבקשים לחדור לשוק במדינה זרה, הסכמי הפצה בלעדיים הינם כלי שימושי להתקשרות עם יצרנים או ספקים למכירה רבת היקף של מוצרים.

הסכם הפצה בלעדי הוא הסכם בו היבואן או המפיץ (לפי העניין), מקבל בלעדיות מהיצרן או הספק למכור ולשווק את המוצרים שלו בטריטוריה ספציפית (בדר"כ למשך זמן מוגדר מראש). ככלל, אין חובה להעניק בלעדיות בהפצה. עם זאת, לאור העובדה שהסכמי הפצה בלעדיים מאופיינים לרוב בהשקעת סכומי כסף גדולים (כגון בניית מוניטין, תשתיות, הוצאות פרסום ושיווק), ללא עיקרון הבלעדיות, הסכמים אלו היו פחות כדאיים.
 

מנגד, ישנם מקרים בהם הנטל על היבואן או המפיץ הבלעדי גדול יותר מאשר אילו היה מדובר בהסכם הפצה שאינו בלעדי. כך למשל, ישנם מקרים בהם המפיץ הבלעדי מחויב לשאת באחריות כלפי הצרכן לטיב השירותים (מה שמכונה "after service"), דבר שהיה נחסך ממנו אילו היו בשטח מפיצים נוספים.

ישנם מספר כללי אצבע ששווה לשים אליהם לב בעת עריכת הסכם הפצה בלעדי בין יצרן לבין מפיץ:
 

 1. להגדיר את היקף המוצרים - מומלץ להגדיר במדויק לגבי אלו מוצרים יש ליבואן או למפיץ זכות בלעדית והאם הוא מוגבל רק לרשימה הזאת (דהיינו, מה קורה אם אחד הצדדים מעוניין להוסיף מוצר חדש לרשימה).
   

 2. לקבוע את הטריטוריה בה מוענקת הבלעדיות - מומלץ לקבוע באילו מדינות או אזורים תינתן הזכות לבלעדיות.
   

 3. לוודא מהי תקופת הבלעדיות - מומלץ לוודא מהי התקופה בה מוענקת ליבואן או למפיץ הזכות הבלעדית להפיץ את המוצרים.
   

 4. לבדוק אם הבלעדיות היא הדדית - מומלץ לבדוק האם קיימת חובה הדדית מצד היבואן או המפיץ כי לא יפיצו או ישווקו מוצרים בטריטוריה המתחרים למוצרים המיוצרים על ידי היצרן או הספק. יש לשים לב, כי נושא ההגבלים העסקיים תפס מקום מרכזי בשנים האחרונות ועל כן מומלץ לוודא בעזרת עו"ד הבקיא בתחום, כי הכבילות ההדדיות בהסכם עומדת בתנאי החוק.
   

 5. לבחון הפרות צפויות של זכויות קנין רוחני - נכון להיום, שיטת המשפט בישראל קובעת כי יבואן בלעדי אינו יכול למנוע יבוא מקביל של מוצרים "מקוריים" (למשל iPhone של ענקית הטכנולוגיה  (Apple, וזאת למרות שהם כלולים כביכול בהסכם.
   

 6. לקבוע פיצוי מוסכם - לאור ההשקעות הרבות שעתיד להשקיע היבואן או המפיץ, מומלץ לדרוש מהיצרן או הספק כי עם סיום ההסכם יופרש חלק מהרווח שהפיק היצרן או הספק בגין החדרת המוצר לשוק ובניית המוניטין למוצר.

כמובן שמדובר ברשימה חלקית בלבד ואין לראות באמור לעיל מיצוי של כל ההיבטים המשפטיים והמסחריים שיש לתת עליהם את הדעת.

בשל המורכבות הקשורה בדרך כלל בעריכת הסכמי הפצה בלעדיים, קיימת חשיבות גדולה במתן תשומת לב להבנת מכלול היחסים בין הצדדים, הן בפן המשפטי והן בפן העסקי.

 

הסתייעות בעו"ד הבקיא בתחום תוכל לסייע במניעה של אירועים מאתגרים במהלך ההתקשרות ובהתמודדות מול סיטואציות מורכבות הצפויות לעלות ביחסי הצדדים.

bottom of page