top of page
Anchor 1

שיימינג, הוצאת דיבה, לשון הרע

פגעו בכבודך? המדריך כיצד תוכל לתבוע את עלבונך

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 הוא החוק המרכזי המבקש לתת מענה לנפגעים מפרסום לשון הרע. בהתקיימם של מספר יסודות, פרסום לשון הרע מהווה עוולה אזרחית ויכול אף לעלות כדי עבירה פלילית.


נפגע המבקש לתבוע את עלבונו בגין העוולה האזרחית של פרסום לשון הרע, יידרש להוכיח שני יסודות: האחד – יסוד ה"פרסום" והאחר – יסוד "לשון הרע". הטלת אחריות פלילית בגין עבירת פרסום לשון הרע, תהא כרוכה בהוכחת יסוד נוסף של "כוונה לפגוע" מצד המפרסם.

 

יסוד ראשון – מהו ''פרסום''?

''פרסום'' יכול להיחשב ככזה בין אם נעשה בעל פה או בכתב, ויכול גם שיעשה בדפוס, באמצעות ציור, דמות, תנועה צליל או בכל אמצעי אחר. נציין בהקשר זה ב"כל אמצעי אחר", תיכנס למשל העברת מסר באמצעים וירטואליים (כדוגמת פרסום בוואטספ או בפייסבוק) אשר לא מנויה במפורש בסעיף אך נפוצה מאוד בעידן הנוכחי. 

 

ישנו שוני מסוים בדרישה להוכחת יסוד ה"פרסום" בין העוולה אזרחית לבין העבירה הפלילית: לצורך קיום עוולת פרסום לשון הרע, נדרש כי הפרסום ייעשה לאדם או יותר (זולת הנפגע), בעוד שלצורך קיום העבירה הפלילית של פרסום לשון הרע, נדרש כי לשון הרע תפורסם לשני בני אדם או יותר (זולת הנפגע) (דרישה מחמירה יותר).

 

היסוד השני – מהו ''לשון הרע''?

"לשון הרע'' מוגדר בחוק איסור לשון הרע, כדבר שפרסומו עלול (די בהיתכנות) לגרום לאחת מבין התוצאות הבאות: 
 

  • להשפיל אדם בעיני הבריות, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; 

  • לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; 

  • לפגוע במשרתו של אדם, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; 

  • להפלות אדם בשל גזעו/מוצאו/דתו/מקום מגוריו/גילו/מינו/נטייתו המינית/מוגבלותו. 

 

היסוד השלישי – רק בעבירה הפלילית של פרסום לשון הרע -האם הייתה "כונה לפגוע"?

בכל הנוגע לדין הפלילי - המדינה לרוב תהיה המאשימה. ואולם, על-פי ס' 8 לחוק איסור לשון הרע, יוכל הנפגע עצמו להגיש קובלנה פלילית כנגד המזיק. כלומר, בכדי שיוכל הנפגע להוביל להרשעתו הפלילית של המפרסם בגין פרסום לשון הרע, יש להוכיח כי בשעת הפרסום, הייתה למפרסם כוונה לפגוע במושא הפרסום. 

 

פגעו בכבודך, מה הלאה?

אם זיהית את עצמך בין השורות במאמר והבנת שפורסמה כנגדך לשון הרע (בין אם בכוונה לפגוע ובין אם לאו), דע לך כי הפגיעה בך יכולה להצמיח לך שלל סעדים.

 

בעוולה האזרחית למשל, יכול ותהיה זכאי לקבלת פיצוי בסך של 70,000 שקלים (!) בגין פרסום לשון הרע בודד, זאת ללא הוכחת כל נזק! אגב, באם הפרסום נעשה במכוון, בזדון ובכוונה לפגוע במזיד – יוכפל הסכום.

 

ככל שמדובר בעבירה הפלילית, בית המשפט יהא רשאי להטיל עונש מאסר של עד שנה אחת. כמו כן, בית המשפט יהיה מוסמך להטיל גם עונשים נוספים או אחרים כדוגמת פיצויים (גם ללא הוכחת נזק), קנס או הוצאות.

 

נציין, כי ישנם עוד סעדים רבים וצווים ייחודיים שיכול ויינתנו לטובת נפגע לשון הרע. מכאן, ככל שתרצה להבין את כלל האפשרויות העומדות בפניך בהגשת תביעה/קובלנה פלילית בתחום פרסום לשון הרע - עורך דין דיני אינטרנט ממשרדנו ישמח לסייע בידך גם בתחום משפטי זה.

bottom of page