top of page
Anchor 1

רישיון תוכנה: מה בעצם מבקשים מאיתנו "לאשר"

"כל שימוש ו/או הורדה ו/או התקנה של התוכנה, על ידך, ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאי הסכם זה. הינך מסכים ומתחייב, שלא להעתיק, לא לשכפל, לא לתרגם, לא להתאים ולא לשנות, את התוכנה או כל חלק ממנה (או לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות לאלו), וכן לא לעשות כל עבודה נגזרת של התוכנה או חלקה ולא לעשות כל פעולה שמטרתה פיצוח קוד המקור של התוכנה ו/או חשיפת התוכנה בשפת המקור (בין בהנדסה חוזרת ו/או בין באמצעים מכנים, אלקטרוניים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת שהיא)".

אין כמעט בעל עסק או משתמש פרטי שלא נתקל בהודעה הזאת ובאופן אוטומטי לחץ "אישור". אולם, מי מאיתנו קרא את האותיות הקטנות והבין מה הוא בדיוק "מאשר"?

בגדול, מדובר על הבנה כללית האוסרת על המשתמש להעתיק או לשנות כלום בתוכנה. כאשר, במידה ויבצע העתקות או שינויים שכאלו כי אז יהיה המשתמש חשוף לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים של יצרנית התוכנה.

הרציונאל מאחורי הגבלת השימוש הוא פשוט. אם כל משתמש יוכל לשנות את התוכנה ולמכור אותה כרצונו, יצרנית התוכנה לא תוכל לקבל את מלוא התמורה אותה השקיעה בזמן ובכסף בגין הפיתוח. בנוסף, אם כל משתמש יוכל להכניס "שיפורים" או "תוספות" כאוות נפשו, כי אז יצרנית התוכנה לא תוכל גם לגבות תמורה בגינם ולא ליצור אחידות בין הגרסאות. מכאן, ברור מדוע כל יצרנית תוכנה מעוניינת להגביל את כל אפשרויות העתקה או השינוי ככל הניתן.

כפי שמרמזת הכותרת, השימוש עצמו בתוכנה מהווה את הסכמת המשתמש לאופן השימוש בה, כאשר המסמך שמאגד את זכויות וחובות המשתמשים נקרא הסכם "רישיון שימוש תוכנה" או באנגלית:

End User License Agreement. במרבית המקרים, רישיון השימוש שניתן הוא זמני (כל עוד המשתמש משלם), כאשר התמיכה והאחזקה מוגשים באמצעות "עדכוני תוכנה" או "תיקון באגים".

חברות? בעלי עסקים? להלן טיפים חשובים כשעורכים הסכמי רישיונות תוכנה:

בין הסעיפים החשובים מוצע לכן לכלול את הנושאים הבאים:

  • משך תקופת השימוש (זמני/בלתי מוגבל).

  • סיווג טריטוריאלי (מקומי/בינלאומי).

  • תנאי התשלום (חודשי/שנתי).

  • אחריות על תחזוקת התוכנה (תיקונים/באגים).

  • שמירת סודיות וקניין הרוחני.

  • אפשרויות ביטול ותרופות בגין הפרות.

 

מובהר, כי מדובר ברשימה חלקית בלבד ואין לראות באמור לעיל מיצוי של כל ההיבטים המשפטיים והמסחריים שיש לתת עליהם את הדעת. בשל המורכבות הקשורה בדרך כלל בעריכת הסכמי רישיון תוכנה, קיימת חשיבות גדולה במתן תשומת לב להבנת הפן המשפטי לצד הפן הטכנולוגי. הסתייעות בעו"ד דיני אינטרנט הבקיא בתחום תוכל לסייע במניעה של אירועים מאתגרים במהלך ההתקשרות עם לקוחות ובהתמודדות מול סיטואציות מורכבות הצפויות לעלות בעתיד.

bottom of page